Plačilo vrtca

PLAČILO VRTCA

Stroške programov v vrtcih krijejo starši in občina. Občina krije del stroškov programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče.

Višino plačila staršev določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razporeja v razrede. Pri tem upoštevajo bruto mesečni dohodek na člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok, oziroma najmanj 10 % njegove cene.

Aktualne informacije glede cene vrtca in subvencioniranja si lahko preberete na naslednji povezavi:

https://www.kranj.si/kranj-moje-mesto/otrosko-varstvo

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

 

Spremembe ZVrt-G, ki veljajo od 1. 9. 2021 dalje so:

1.      starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni;

2.      starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega ali vsakega naslednjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem;

3.      sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka se zagotavlja iz državnega proračuna.

Ob vpisu otroka v vrtec morate starši OBVEZNO oddati vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa brezpogojno brezplačnost.

 

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA

Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo pri CENTRU ZA SOCIALNO DELO v občini stalnega prebivališča. Vlogo odda eden od staršev na obrazcu VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA (obrazec se kupi v DZS ali dobi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; http://www.mddsz.gov.si/)

Za otroke, ki bodo vključeni 1. septembra, morajo starši vlogo za znižano plačilo vložiti pred vključitvijo otroka v vrtec v mesecu avgustu (en mesec pred vključitvijo).

Plačevanje oskrbnine je možno s položnico, ki jo prejmejo starši v vrtcu, ali preko trajnika na banki, kjer imajo odprt tekoči račun.

 

Dostopnost