Pravice in obveznosti staršev

PRAVICE STARŠEV IN OTROK

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imate pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v skupini ter v vrtcu, pri tem pa morate upoštevati meje svojega soodločanja in ne smete posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Vrtec staršem omogoča postopno uvajanje otroka v vrtec, tako da smete biti skupaj z njim v skupini. Informacije o uvajanju dobite tudi na informativnem sestanku meseca junija in na individualnem razgovoru z vzgojiteljico pred vstopom otroka v vrtec.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Z vpisom otroka v vrtec starši poleg pravic prevzamete tudi določene obveznosti:

·         spoštovati sprejete dogovore, hišni red in poslovni čas vrtca

·         zagotoviti ustrezno spremstvo otroka v vrtec in iz njega

·         otroka osebno predati strokovni delavki v oddelku

·         strokovne delavce v oddelku seznaniti s posebnostmi otrokovega zdravstvenega statusa in posebnostmi v otrokovem razvoju

·         prebrati tekoča obvestila

·         javiti odsotnost otroka

·         sodelovati v različnih oblikah sodelovanja vrtec – starši

·         sporočiti spremembe pomembnejših podatkov o družini (telefonska številka, naslov bivališča)

·         redno plačevati oskrbnino in sporočiti podatke, ki vplivajo na višino oskrbnine (število družinskih članov, zaposlitev)

 

Dostopnost