Sporočanje odsotnosti

PRISOTNOST OTROKA V VRTCU

Otrok je lahko v vrtcu v okviru poslovnega časa največ 9 ur dnevno, kolikor traja dnevni program. V primeru, da starši otroka ne pridejo iskat v času izvajanja programa oz. v poslovnem času enote, se jim zaračuna zamudna ura v višini, ki jo določi strokovna služba vrtca (Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca – 5. člen).

ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA

  • SPOROČANJE DNEVNE ODSOTNOSTI

Starši ste dolžni sporočiti otrokovo odsotnost iz vrtca preko e-Asistenta  vnaprej ali prvi dan odsotnosti, najkasneje do 7.30 ure zjutraj. V  tem primeru je otrok upravičeno odsoten in se mu cena programa zniža za stroške neporabljenih živil že z istim dnem (Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcev na območju MOK – 2. člen).

  • REZERVACIJE

Starši lahko to pravico lahko uveljavite enkrat letno, neprekinjeno najman 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačate rezervacijo v višini 40% mesečnega prispevka za program, razlika do polne cene krije občina. (Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcev na območju MOK – 4. člen).

  • ZAČASNI IZPIS ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni na podlagi zdravniškega potrdila. V času odsotnosti otroka plačate starši 50 % mesečnega prispevka za program, razliko do polne cene krije občina. (Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcev na območju MOK – 4. člen).

  • STALNI IZPIS

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca določa, da lahko starši izpišete otoka iz vrtca kadarkoli na podlagi stalne izpisnice, ki jo pošljete v vrtec 14 dni pred izpisom. V tem primeru ste starši dolžni obvestiti pristojni center za socialno delo v 8 dneh od nastale spremembe (izpis, vstop v šolo, drugi otrok postane prvi otrok, ipd.).

 

Dostopnost