Plačilo vrtca

PLAČILO VRTCA

Stroške programov v vrtcih krijejo starši in občina. Občina krije del stroškov programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče.

Višino plačila staršev določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razporeja v razrede. Pri tem upoštevajo bruto mesečni dohodek na člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok, oziroma najmanj 10 % njegove cene.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače plačilo staršev v odstotku od cene programa
1 do 185,43 EUR /
2 od 185,44 do 309,05 EUR 10 %
3 od 309,06 do 370,86 EUR 20 %
4 od 370,87 do 432,67 EUR 30 %
5 od 432,68 do 545,98 EUR 35 %
6 od 545,99 do 659,30 EUR 43 %
7 od 659,31 EUR do 844,73 EUR 53 %
8 od 844,74 EUR do 1.019,86 EUR 66 %
9 od 1.019,87 EUR 77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo za drugega otroka 30 % zneska, ki jim je določen kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

 

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA

 

Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo pri CENTRU ZA SOCIALNO DELO v občini stalnega prebivališča. Vlogo odda eden od staršev na enotnem obrazcu za uveljavljanje pravic iz javnih sredtev. (Obrazec se kupi v DZS ali dobi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; http://www.mddsz.gov.si/.)

Za otroke, ki bodo vključeni 1. septembra, morajo starši vlogo za znižano plačilo vložiti pred vključitvijo otroka v vrtec v mesecu avgustu (en mesec pred vključitvijo) in se po novem ta pravica dodeli za obdobje enega leta.

Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu, so plačila oproščeni. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega zneska.

Plačevanje oskrbnine je možno s položnico, ki jo prejmejo starši v vrtcu, ali preko trajnika na banki, kjer imajo odprt tekoči račun.

 

Dostopnost